Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Algemene voorwaarden


NWST NEWSTORIES BV

Definities
a) Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft verstrekt.
b) Onder leverancier wordt verstaan NWST NeWSTories bv gevestigd te Nijmegen.

I. Toepasselijkheid
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen en met leverancier gesloten overeenkomsten.
b) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij schriftelijk zijn geschied.

II. Regelen advertentiewezen en de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie
Alle advertentie-opdrachten worden uitgevoerd met inachtneming van de "Regelen voor het Advertentiewezen" en de "Leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie", die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst
gelden. Deze kunnen op aanvraag worden toegezonden

III. Offertes, opdrachten en overeenkomsten
a) Alle offertes, kosten-ramingen en/of begrotingen, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en hebben tenzij anders overeengekomen een geldigheidsduur van 30 dagen. Leverancier is pas gebonden, nadat zij de order c.q. het aanbod van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, danwel nadat leverancier met de uitvoering van de order is begonnen.
b) Indien leverancier kosten moet maken voor de uitwerking van een offerte, worden deze kosten naar de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten omvatten in ieder geval de kosten, gemoeid met ideevorming, het ontwerpen, het vervaardigen van werktekeningen en het produceren van fotomateriaal etc.
c) Leverancier is bevoegd, geheel naar eigen inzicht, ter uitvoering van de overeenkomst en/of opdracht van derden/leveranciers diensten of goederen te betrekken.
d) Indien leverancier een samengestelde prijsopgave doet, dan is leverancier niet verplicht een opdracht tot levering van een gedeelte tegen een gereduceerde prijs te accepteren.
e) Eventuele later opgedragen aanvullende opdrachten of wijzigingen daarvan worden eerst geacht deel uit te maken van de oorspronkelijke overeenkomst, indien die aanvullende opdrachten en/of wijzigingen door leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

IV. Prijs, prijswijzigingen en voorschotten
a) Alle prijzen zijn exclusief BTW in Nederlandse euro's (€) en exclusief verpakkings-, transport- en verzekeringskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
b) In de prijs zijn niet inbegrepen de kosten voor diensten en goederen van derden die op rekening en op naam van opdrachtgever van derden worden betrokken.
c) In geval van stijging of daling van de prijzen van materialen, die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn, verandering in lonen, wijziging van prijzen voor diensten en goederen van derden die voor het uitvoeren van de
overeenkomst nodig zijn, is leverancier gerechtigd deze door te berekenen, tenzij de prijswijzigingen voor leverancier op het moment van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren.
d) Leverancier is gerechtigd om, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, voorschotten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
e) Met betrekking tot de geldelijke omvang van de verplichtingen, die ten aanzien van de opdrachtgever uit een met leverancier gesloten overeenkomst voortvloeien, zijn, behoudens tegenbewijs, de administratieve gegevens van
leverancier beslissend.

V. Betaling
a) Betaling dient zonder aftrek van enige korting of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
b) Leverancier is gerechtigd iedere gedeeltelijke levering afzonderlijk te factureren.
c) Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen plaatsvindt, dan is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,25% per maand over het openstaande factuurbedrag vanaf het tijdstip van de factuurdatum tot aan de dag van de algehele voldoening. Hiervoor is geen voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist.
d) Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen komen de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde voor rekening van de opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten worden hierbij gefixeerd op:
15 % over de eerste € 3.000
10 % over het meerdere tot € 6.000
8 % over het meerdere tot € 16.000
5 % over het meerdere tot € 65.000
3 % over het meerdere.
De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 50
e) Betalingen strekken primair tot voldoening van de verschuldigde rente en incassokosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de openstaande facturen.
f) Leverancier is te allen tijde gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor betaling van haar factuur te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken, indien de betalingszekerheid niet kan worden verkregen.
g) In geval van te late betaling komt een voor leverancier nadelig koersverschil voor rekening van de opdrachtgever. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt.

VI. Levering en leveringstermijn
a) De opdrachten dienen door leverancier uitgevoerd te worden conform de specificatie die in de opdrachtbevestiging is gegeven.
b) Indien niet anders overeengekomen, geschiedt levering aan het bedrijfs- of beroepsadres van opdrachtgever. Als tijdstip van levering geldt het moment, waarop de goederen en/of diensten het bedrijf van leverancier verlaten, danwel het bedrijf van door leverancier ter uitvoering van de opdracht/overeenkomst ingeschakelde derden, niet zijnde de vervoerder van de goederen.
c) Alle door leverancier te leveren goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het laden en lossen geschiedt eveneens voor rekening en risico van de opdrachtgever.
d) Alle leveringstermijnen gelden slechts als bij benadering opgegeven, zij zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken.
e) Bij wijzigingen in de opdracht is leverancier gerechtigd de leveringstermijnen in redelijkheid aan te passen. Leverancier is gerechtigd daarbij rekening te houden met andere opdrachten die in de betreffende periode afgehandeld dienen te worden.
f) Leverancier stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen.
g) Overschrijding van de leveringstermijn vormt voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te annuleren, afname van goederen en/of diensten te weigeren en/of schadevergoeding te vorderen.
h) Indien de goederen na de opgegeven leveringstermijn door de opdrachtgever niet worden afgenomen, staan de goederen ter beschikking van de opdrachtgever, opgeslagen voor zijn rekening en risico. Leverancier kan in dit
geval betaling verlangen als had de levering plaatsgevonden, onverlet het recht op volledige schadevergoeding.
i) Levering buiten Nederland geschiedt Ex Works (EXW) conform de Incoterms 1990, tenzij schriftelijk een der andere Incoterms van de ICC, Edition 1990, is overeengekomen.
j) Leverancier is bevoegd een handtekening van opdrachtgever te verlangen bij aflevering van elke afzonderlijk omschreven dienst of goed, waarmede wordt aangegeven dat conform de opdracht is afgeleverd. Door ondertekening vervalt het recht van opdrachtgever tot reclameren, zoals omschreven in artikel VII van deze voorwaarden.

VII. Reclames
a) Indien niet binnen acht dagen na ontvangst van goederen en/of diensten door leverancier aan opdrachtgever, door opdrachtgever schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd is gereclameerd, wordt de levering geacht geschied te zijn conform de opdracht. Ook indien de geleverde goederen en/of diensten slechts betrekking hebben op een gedeelte van de overeengekomen prestatie, dient binnen acht dagen na ontvangst te worden gereclameerd. Bij gebreke van een deugdelijk gemotiveerde schriftelijke reclamering komen alle aanspraken ter zake aan de zijde van opdrachtgever te vervallen.
b) Reclames over de hoogte van facturen dienen schriftelijk en deugdelijk omschreven en gemotiveerd binnen acht dagen na factuurdatum aan leverancier ter kennis te worden gebracht.
c) Gebreken met betrekking tot een gedeelte van het door leverancier geleverde of van de verrichte prestatie geven opdrachtgever nimmer het recht om tot afkeuring van het geheel over te gaan.
d) Reclames welke geschieden na afloop van de reclame termijn worden door de leverancier niet in behandeling genomen

VIII. Aansprakelijkheid
a) Indien leverancier ter uitvoering van de opdracht goederen en/of diensten bij één of meer derden inkoopt en/of bestelt, dan gaan de verplichtingen en de aansprakelijkheid van leverancier jegens de opdrachtgever in dat geval, ongeacht hetgeen in deze algemene voorwaarden is gesteld, nooit verder dan datgene waartoe bedoelde derden op grond van de door hen gehanteerde condities en/of algemene voorwaarden jegens leverancier gehouden zijn.
De door bedoelde derden gehanteerde condities en/of algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de door opdrachtgever aan leverancier gegeven opdracht, tenzij ze in strijd zijn met deze voorwaarden.
b) Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan of veroorzaakt door gebruik van materialen en/of diensten, door derden geleverd. Ten aanzien van materialen en/of diensten, die door of namens opdrachtgever zijn bijgeleverd, heeft leverancier geen aansprakelijkheid.
c) Indien door de opdrachtgever of door derden niet wordt gehandeld overeenkomstig gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten, dan zal de opdrachtgever leverancier terzake niet aansprakelijk kunnen stellen voor schade, tengevolge daarvan ontstaan.
d) Leverancier is jegens opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding van geleden en/of te lijden schade, voorzover die schade, van welke aard dan ook, het contractueel door de opdrachtgever aan leverancier terzake van de opdracht/overeenkomst verschuldigde bedrag niet te boven gaat. Tot vergoeding van meer schade is leverancier in geen geval gehouden, behoudens opzet of grove schuld.

IX. Overmacht
a) Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.
b) Als overmacht zullen onder andere gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stagnatie in, respectievelijk stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen,
maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke goederen en diensten aan leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden.
c) Ingeval van overmacht zal de leverancier daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht om de overeenkomst schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde deel van de order van leverancier af te nemen en te betalen.

X. Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden als gevolg van het gebruik, het openlijk bekend maken, het tentoonstellen van door leverancier geproduceerde en geleverde producten en/of diensten.

XI. Eigendom en retentierecht
a) Het eigendom van de geleverde goederen blijft aan leverancier en gaat eerst over op de opdrachtgever op de dag, waarop de opdrachtgever al hetgeen uit hoofde van de overeenkomst is verschuldigd, heeft voldaan.
Leverancier blijft te allen tijde eigenaar van het tussenmateriaal gebruikt voor modellen, schetsen, tekeningen, litho's, drukwerken, foto's etc.
b) Leverancier is gerechtigd om, indien zij goederen en/of producten van de opdrachtgever onder zich heeft, deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij heeft moeten maken in verband met de
uitvoering van de opdracht, onverschillig of deze opdracht betrekking heeft op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever.
c) Leverancier heeft het retentierecht ook ingeval van faillissement van
opdrachtgever.

XII. Intellectuele eigendomsrechten
a) Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermd object, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvuldiging of reproductie voortvloeiende.
b) Het auteursrecht van alle door leverancier ontworpen modellen, schetsen, tekeningen, litho's, drukwerken, foto's etc. blijft te allen tijde het eigendom van leverancier.
c) Opdrachtgever heeft eerst recht om gebruik te maken van het betreffende aan leverancier toekomende auteursrecht, indien hij aan alle betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst heeft voldaan.
d) Het door leverancier zelf vormgegeven te leveren of geleverde reclamemateriaal of een gedeelte daarvan mag niet, ook niet indien of voorzover op die vormgeving als zodanig geen auteursrecht bestaat, in welk procedé dan ook,
zonder uitdrukkelijke toestemming van leverancier worden gereproduceerd en/of
nagemaakt.

XIII. Ontbinding
In geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij hebben zowel leverancier als opdrachtgever het recht om, zonder dat daarvoor gerechtelijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen.

2. Abonnementen

Definities
a) Onder wederpartij/ abonnee wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon/ wederpartij met wie uitgever een abonnementovereenkomst heeft gesloten.
b) Onder uitgever wordt verstaan NWST NeWSTories bv gevestigd te Nijmegen.
c) Onder abonnement wordt verstaan de rechtsverhouding waarbinnen uitgever zich verbindt om periodiek aan de wederpartij/ abonnee informatie te leveren op een informatiedrager, tegen een vooraf vastgestelde betalingsverplichting die op afgesproken tijdstippen door wederpartij/ abonnee dient te worden voldaan.
d) Onder abonnementovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen uitgever en wederpartij/ abonnee betreffende een abonnement.

I. Toepasselijkheid
De onder deze abonnementsvoorwaarden opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/ of offertes van uitgever met betrekking tot het aangaan van een abonnementovereenkomst.

II. Wijziging voorwaarden
Uitgever behoudt zich het recht voor deze abonnementsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de wederpartij/ abonnee in de uitgave waarop de overeenkomst betrekking heeft en niet voor depot van de wijziging bij de Kamer van Koophandel.

III. Aanbiedingen
a) De abonnementsovereenkomst kan zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal worden afgesloten.
b) Uitgever is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Abonnementsovereenkomst te weigeren.
c) Uitgever is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de uitgave naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij uitgever ervoor zorgt draagt dat de titel ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding zal blijven staan tot het abonnementstarief.

IV. Duur
Een abonnement geldt tot wederopzegging van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

V. Verlenging, opzegging en beëindiging
a) Een abonnement wordt stilzwijgend tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs verlengd voor de periode van één jaar, tenzij de wederpartij/ abonnee het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met tenminste een opzegtermijn van twee maanden.
b) Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode.
c) Is sprake van een abonnement afgesloten met en door een natuurlijk persoon, dan wordt het abonnement geacht te zijn beëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan uitgever wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de op het moment van de genoemde melding niet verstreken abonnementsperiode, kan alleen dan plaatsvinden indien sprake is van een bedrag van meer dan € 35,-.

VI. Prijs
a) Uitgever kan de prijzen van het abonnement jaarlijks eenzijdig aanpassen, onder meer op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). uitgever stelt de wederpartij/ abonnee tenminste één maand voor het intreden van de wijzigingen via de uitgave waarop de overeenkomst betrekking heeft op de hoogte van de prijswijziging.
b) De wederpartij/ abonnee kan bij prijsverhogingen als genoemd in de vorige bepaling het abonnement schriftelijk opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt.
c) Alle door uitgever vermelde prijzen en tarieven zijn uitsluitend van toepassing op de overeenkomsten met wederpartij(en)/ abonnee(s) in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of overeengekomen.

VII Facturering
a) De als gevolg van de abonnementsovereenkomst door de wederpartij/ abonnee verschuldigde bedragen, dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
b) Abonnementen waarvoor een vaste prijs is overeengekomen, worden, tenzij anders is overeengekomen, jaarlijks voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan gefactureerd. De abonnementstarieven behelzen tevens de verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld.

VIII Overdracht rechten
a) Het is de wederpartij/ abonnee niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgever, rechten en/ of plichten die aan een abonnement zijn verbonden, over te dragen aan een derde.
b) Uitgever kan de rechten en/ of verplichtingen die hij aan de abonnementovereenkomst ontleent aan een derde overdragen. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, is de wederpartij/ abonnee gerechtigd het abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen.

IX. Wet Bescherming Persoonsgegevens
Bij het versturen van de mailing en/ of de registratie van deelnemers aan de beurzen/ congressen is uitgever verplicht de Wet Bescherming Persoonsgegevens na te leven. Uitgever vermeldt op deze uitingen de volgende tekst:

Uitgever legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met uitgever. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om u te informeren over voor u relevante producten en diensten van uitgever, zijn werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: NWST NeWSTories bv, Fransestraat 41, 6524 HT Nijmegen.

3. Advertentievoorwaarden

Definities
a) Onder uitgever wordt verstaan NWST NeWSTories bv gevestigd te Nijmegen.
b) Onder advertenties wordt verstaan de aankondigingen, bekendmakingen en/ of reclames van welke aard dan ook, die in een uitgave van uitgever worden opgenomen, dan wel daaraan worden gevoegd en/of gehecht.
c) Onder advertentieovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst waarbij uitgever zich verbindt tot het plaatsen van één of meer advertenties.

I. Toepasselijkheid
De onder deze voorwaarden met betrekking tot advertenties opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/ of offertes van uitgever met betrekking tot advertenties.

II. Duur en termijn
a) Aanvang advertentieovereenkomst: De advertentieovereenkomst gaat in op de datum van plaatsing van de eerste binnen het kader van die overeenkomst af te nemen advertentie. Volgt de eerste plaatsing van een advertentie niet binnen drie maanden na het aangaan van de advertentieovereenkomst, dan zal deze overeenkomst geacht worden te zijn ingegaan op de datum, waarop de genoemde drie maanden zijn verstreken.
b) Contract onbepaalde termijn: Wanneer advertentieovereenkomst geen bepaalde termijn vermeldt, gaat uitgever ervan uit een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden te zijn overeengekomen. Tenzij in de advertentieovereenkomst anders is vermeld, heeft de advertentieovereenkomst betrekking op tenminste de overeengekomen advertentieruimte en is uitgever gerechtigd die ruimte te overschrijden, één en ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden en uiteraard met inachtneming van het recht van de Wederpartij om binnen de daarvoor geldende termijn tot een schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan.
c) Korting ROTA-erkenninghouders. Uitgever verleent een korting van 15% op het bruto bedrag van de verschuldigde advertentiekosten indien de plaatsing van de desbetreffende advertentie door bemiddeling van een natuurlijke of rechtspersoon tot stand is gekomen, aan wie een erkenning of tijdelijke erkenning is verleend op grond van het Reglement Erkenningen van de Stichting ROTA, onder de voorwaarde dat uitgever de bemiddeling van de desbetreffende erkenninghouder heeft aanvaard. Uitgever verleent de korting niet wanneer de desbetreffende erkenninghouder naar het oordeel van uitgever een of meer aan de erkenning verbonden verplichtingen niet of niet behoorlijk heeft nageleefd. De korting zal door uitgever met de erkenninghouder worden verrekend bij de betaling van het voor de geplaatste advertenties verschuldigde bedrag.

III. Weigering van advertenties
Uitgever heeft conform artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen het recht om zonder opgaaf van redenen een aanbod of een opdracht tot het aangaan van een advertentiecontract of losse advertenties niet te aanvaarden, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit tot schadeplichtigheid van uitgever kan leiden.

IV. Aanlevering materiaal
Wederpartij draagt zorg voor een tijdige, (technische) buikbare, complete en onbeschadigde aanlevering van het advertentiemateriaal in overeenstemming met de aanwijzingen van uitgever. Indien naar het oordeel van uitgever het advertentiemateriaal niet als zodanig is ontvangen, vervalt voor wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van wederpartij aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

V. Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal
Uitgever neemt, gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling van het advertentiemateriaal door wederpartij, de gebruikelijke zorg in acht voor dit materiaal. Na deze periode heeft uitgever het recht het ter beschikking gestelde materiaal te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.

4. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn op 1 juni 2004 door NWST NeWSTories bv
vastgesteld.H. van Iersel
Directeur


Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Foire de Libramont
zondag 28 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Future Green City 2024 in Utrecht
maandag 23 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER